Algemene voorwaarden Jacolien Kulk Mediation

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Jacolien Kulk Mediation en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien.
1.2 Afwijkingen van de algemene voorwaarden dienen schriftelijk te zijn overeengekomen.
1.3 Een overeenkomst tussen afnemer en Jacolien Kulk Mediation tot stand door een schriftelijke of mondelinge overeenkomst. Mediations en begeleidingstrajecten worden altijd bevestigd met een schriftelijke overeenkomst.
1.4 Jacolien Kulk Mediation kan de overeenkomst gelijk ontbinden indien de wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, dan wel indien een aanvraag voor faillissement of surséance van betaling van de wederpartij wordt ingediend.
1.5 Jacolien Kulk Mediation is te allen tijde gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen. Een dergelijke wijziging wordt veertien dagen na het verzenden van de wijziging aan de wederpartij van kracht. Indien de wederpartij binnen deze dagen schriftelijk bezwaar maakt, zullen de eerst uitgegeven algemene voorwaarden van kracht blijven.

Artikel 2 – Prijzen en betalingen

2.1 De door Jacolien Kulk Mediation vermelde prijzen zijn exclusief BTW.
2.2 Jacolien Kulk Mediation is gerechtigd haar tarieven te wijzigen, dit met inachtneming van een termijn van dertig dagen. Indien een wijziging ingaat op een lopende overeenkomst, heeft de wederpartij tot aan de ingangsdatum van het nieuwe tarief het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen.
2.3 De betaling van facturen van Jacoien Kulk Mediation dient, tenzij anders overeengekomen, te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.
2.4 In geval van niet-tijdige betaling is de wederpartij, ook zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim en is zij- onverminderd de wettelijke gevolgen van niet-nakoming van verbintenissen- met ingang van de factuurdatum.

Artikel 3 – Aansprakelijkheid

3.1 Behoudens in geval van opzet of grove schuld, is Jacolien Kulk Mediation niet aansprakelijk voor enige schade die de wederpartij of enige derde mocht lijden ten gevolge van enig handelen of nalaten van Jacolien Kulk Mediation of van haar ondergeschikten of van door haar ingeschakelde derden.
3.2 In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Jacolien Kulk Mediation per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen, uit welken hoofde dan ook, meer bedragen dan het bedrag dat de wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst aan Jacolien Kulk Mediation verschuldigd is, waarbij in geval van een periodieke betalingsverplichting dit bedrag niet meer zal bedragen dan de vergoeding over ten hoogste één maand. Aansprakelijkheid voor iedere vorm van gevolgschade, waaronder gederfde winsten of bedrijfsschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
3.3 In het geval dat Jacolien Kulk Mediation door overmacht of onvoorziene omstandigheden verhinderd is om een overeenkomst uit te voeren, kan Jacolien Kulk Mediation naar haar keuze de uitvoering opschorten voor de duur van de verhindering of de overeenkomst ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Onder overmacht wordt onder meer ook begrepen een al dan niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van door Jacolien Kulk Mediation ingeschakelde derden.
3.4 Eventuele klachten moeten worden ingediend binnen acht dagen na de dag waarop de klacht is ontstaan of ontdekt, bij gebreke waarvan een eventuele klacht niet meer in behandeling behoeft te worden genomen en de wederpartij geacht wordt de uitvoering van de overeenkomst te hebben goedgekeurd.
3.5 De wederpartij dient eventuele schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na het ontstaan of het bekend worden daarvan schriftelijk bij Jacolien Kulk Mediation te melden. Schade die niet binnen deze termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking. In ieder geval verjaren alle rechtsvorderingen van de wederpartij jegens Jacolien Kulk Mediation na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de relevante verplichting uit de overeenkomst opeisbaar werd c.q. de schade veroorzakende gebeurtenis plaatsvond.

Artikel 4 – Vrijwaring

4.1 De wederpartij is volledig aansprakelijk jegens Jacolien Kulk Mediation voor de schade die Jacolien Kulk Mediation of door haar ingeschakelde derden mocht lijden wegens het niet naleven door de wederpartij of haar werknemers van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en/of overeenkomst.
4.2 De wederpartij vrijwaart Jacolien Kulk Mediation tegen alle rechtsvorderingen van derden die verband houden met een schending door de wederpartij of derden die onder haar verantwoordelijkheid vallen, zoals werknemers, van haar verplichtingen uit de Algemene Voorwaarden en/of de overeenkomst.
Voorts vrijwaart de wederpartij Jacolien Kulk Mediation en alle voor haar werkzame personen voor alle aanspraken en vorderingen van derden wegens een (al dan niet vermeende) inbreuk op rechten van derden of wegens strijd met enig wettelijk voorschrift of andere relevante regelgeving. Jacolien Kulk Mediation zal in dat geval door de wederpartij volledig schadeloos worden gesteld voor alle kosten, schaden en interessen die voor Jacolien Kulk Mediation en de voor haar werkzame personen mochten ontstaan, met inbegrip van de volledige juridische kosten.

Artikel 5 – Intellectueel eigendom

5.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de doorJacolien Kulk Mediation uitgegeven en beschikbaar gestelde werken, waaronder begrepen auteursrechten en databankrechten, berusten uitsluitend bij Jacolien Kulk Mediation .
5.2 Niets uit de door Jacolien Kulk Mediation uitgegeven of beschikbare gestelde werken mag op enigerlei wijze worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Jacolien Kulk Mediation.
5.3 Het is de wederpartij niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten van intellectuele eigendom uit de door Jacolien Kulk Mediation beschikbaar gestelde werken te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 6 – Diverse bepalingen

6.1 Indien één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zullen blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en zullen de nietige bepalingen worden vervangen door rechtsgeldige bepalingen die de bedoeling van partijen zoveel mogelijk benaderen.
6.2 Indien door Jacolien Kulk Mediation gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden te eisen.
6.3 Jacolien Kulk Mediation is bevoegd haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de Algemene Voorwaarden en de overeenkomst over te dragen aan een aan haar gelieerde rechtspersoon, in welk geval zij de wederpartij tijdig zal infomeren.
6.4 De administratie van Jacolien Kulk Mediation geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de wederpartij verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Jacolien KulkMediation verrichte werkzaamheden. Jacolien Kulk Mediation en de wederpartij erkennen dat elektronische communicatie, zoals met name e-mailberichten, als bewijs kunnen dienen.
6.5 Op de rechtsverhoudingen voortvloeiend uit de Algemene Voorwaarden en de met de wederpartij gesloten overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen tussen Jacolien Kulk Mediation en de wederpartij die niet in der minne kunnen worden opgelost, worden voorgelegd aan de rechtbank.

Artikel 7 – Positie Jacolien Kulk Mediation

7.1 Jacolien Kulk Mediation kan zowel opdrachten aanvaarden van bedrijven en instellingen die namens derden (bedrijven/particulieren) gebruik wensen te maken van mediation, als rechtstreeks van partijen die een geschil door middel van mediation wensen op te lossen. Deze Algemene Voorwaarden zijn in volle omgang op deze verschillende rechtsverhoudingen met Jacolien Kulk Mediation van toepassing.
7.2 De diensten van Jacolien Kulk Mediation op het gebied van mediation zijn beperkt tot het voordragen van een mogelijk geschikte mediator, het communiceren met de mediation partijen en het verlenen van administratieve en faciliterende diensten ten behoeve van mediation. Jacolien Kulk Mediation is derhalve niet inhoudelijk verantwoordelijk voor de mediation. Indien de betrokken mediator in dienst is van Jacolien Kulk Mediation , aanvaardt Jacolien Kulk Mediation haar eventuele aansprakelijkheid als werkgever, slechts indien en voor zover dergelijke aansprakelijkheid dwingendrechtelijk op haar rust, zulks onverminderd het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 8 – NMI Voorschriften

8.1 Alle mediations die door Jacolien Kulk Mediation worden gefaciliteerd, worden gevoerd in overeenstemming met het reglement van het Nederlands Mediation Instituut (“NMI”). In geval van een eventuele aanpassing van het NMI reglement behoudt Jacolien Kulk Mediation zich het recht voor daar niet mee akkoord te gaan, in welk geval zij binnen drie maanden na de bekendmaking van de aanpassing daarover een kennisgeving aan de betrokken partijen bij de lopende mediations zal zenden.
Voor aanvang van iedere mediation, of althans tijdens de eerste bijeenkomst van alle betrokkenen, zal de mediation overeenkomst worden ondertekend, waarmee alle betrokkenen tevens akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.
8.2 Jacolien Kulk Mediation zal ten allen tijde het belang van het kind voorop stellen en zodoende melding maken bij een ernstig vermoeden van kindermishandeling bij het Anoniem Meldpunt Kindermishandeling.

Artikel 9 – Weigering / annulering

9.1 Jacolien Kulk Mediation heeft te allen tijde het recht om een verzoek tot mediation zonder opgaaf van redenen te weigeren. Voorts kunnen Jacolien Kulk Mediation en de door haar voorgedragen mediator zich te allen tijde, zonder opgaaf van redenen, terugtrekken uit een lopende mediation procedure, zonder daartoe tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Jacolien Kulk Mediation zal in een dergelijk geval steeds zoveel mogelijk rekening houden met de belangen van alle betrokkenen.

Artikel 10 – Geen getuigenverklaringen/verschoningsrecht

10.1 Alle bij een mediation betrokken partijen doen afstand van het recht om Jacolie Kulk Mediation en de voor haar werkzame mediators en andere personen als getuige te laten horen in het kader van een (eventuele) gerechtelijke procedure. Anderzijds kan Jaocolien Kulk Mediation er niet voor instaan dat zij (en de voor haar werkzame personen) onder omstandigheden in het kader van een gerechtelijke procedure gedwongen zullen worden om een getuigenverklaring af te leggen, in welk geval zij zich niet op een (wettelijk) verschoningrecht zullen kunnen beroepen